חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

פיקוח

תחום הפיקוח נוגע במספר תחומים שונים בתוך הרשות (רישוי עסקים, מים וביוב, איכות הסביבה ותכנון ובנייה).

מפעם גליל מערבי עוסק בפיתוח הכשרות לפקחים בתחומים של רישוי עסקים, מים וביות ואיכות הסביבה.

מפעם השפלה עוסק בפיתוח הכשרות לפקחים בתחום התכנון והבנייה.

לאחרונה מתבססת ההבנה שישנה חפיפה בין תחומי הפיקוח של הרשויות המקומיות. מתוך כך עולה הצורך ביישום תפיסת פיקוח רשותית כוללת.

מפעם גליל מערבי, עוסק בתקופה האחרונה בניסוח של תפיסת פיקוח שכזו, שמהותה היא הרחבת הפיקוח העירוני לתחומי הפיקוח הנוספים.

מתוך חוזר מנכ"ל 5/2012 (עמ' 11)

בפרק ג' לחוק ייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה), התשע"א 2011, הוסמכו ראשי הרשויות המקומיות להסמיך מבין עובדי הרשות פקחים עירוניים שיהיו נתונות להם הסמכויות הקבועות בחוק, כולן או חלקן, לשם פיקוח על ביצוע חוקי עזר.

החוק קובע כי לשם פיקוח על ביצוע חוקי העזר יהיה רשאי הפקח העירוני, לאחר שהזדהה כנדרש לפי החוק, לפעול בהתאם לסמכויות אלה -

1. לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו.

2. לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה או מסמך שיש בהם כדי להבטיח או להקל את ביצועו של חוק עזר.

3. להיכנס למקום, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים אלא על פי צו של בית משפט.

 

לרשימת הפעילויות ראה מנוע חיפוש תחום פיקוח ורישוי

 

 

קורס להכשרת פקחי סביבה
תמונות מיום העיון למפקחי בנייה
קורס הכשרה והסמכת פקחים עירוניים
צוות שיטור עירוני מדהים...!
תקנות למניעת רעש באזורי מגורים