חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

הכשרה מחוייבת

 

"הכשרה מחוייבת" הוא פרויקט הכשרה ייעודית למנהלים בכירים ברשויות המקומיות, במהלך השנתיים הראשונות לתפקידם.

 

מנהלים אלו מהווים את חוד החנית בשלטון המקומי, ותפקידם מצריך רמת ידע ומקצועיות גבוהים הנוגעים הן לעולמות תוכן שונים והן לייחודיות של המגזר המוניציפאלי.

 

קהל היעד של הפרויקט הם בעלי תפקידים סטטוטוריים, בעלי תפקידי פיקוח ובעלי תפקידים נוספים משמעותיים בשלטון המקומי שנבחרו בשלב זה.

.

"הכשרה מחוייבת" נותנת מענה  להיבטים הללו.

 

ההכשרה מפותחת ומועברת על ידי מערכת המפעמים, כזרוע אסטרטגית של משרד הפנים ליישום ולהטמעת מדיניותו.

מפעם ירושלים אחראי על ניהול הפרויקט ברמה הארצית.

 

משרד הפנים ינחה את בעלי התפקידים החדשים במקצועות אלו כי ההשתתפות בהכשרה תהייה חובה.

 

מטרות הפרויקט:

 

  לקדם את ההתמקצעות של בכירי השלטון המקומי.

 

•  להקנות פרשנות אחידה לחוקים ולתקנות ברשויות המקומיות.

 

  לייצר דפוסי פעולה, תהליכי עבודה, פרוצדורות ונהלים אחידים כנגזרת של פרשנות זו.

 

 

עבור כל תפקיד פותחה תכנית ייעודית במפעם האזורי המתמחה בתפקיד זה.

 

להלן פירוט התפקידים השונים והמפעם האזורי המתמחה בהם.

 

תפקידים

מפעם אזורי מתמחה

מנהל חינוך

מנהל שפ"ע

יהודה ושומרון

 

מנהל רישוי עסקים

ממונה על חירום וביטחון

גליל מערבי

מנכ"ל

מהנדס העיר

השרון

 

יועץ משפטי

מבקר

מנהל משאבי אנוש

מפקח על הבניה

השפלה 

גזבר

מנהל גביה

חשב שכר

מישור יהודה