חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

שירותי המפעם

 

כלים ניהוליים

 

אימון וליווי ייעוצי למנהלים בכירים ותיקים ולמנהלים בכירים בכניסה לתפקיד חדש.

 אימון וליווי ייעוצי למנהלי מחלקות.

ליווי מנהלים בפרויקטים של פיתוח ושינוי ארגוני והקמת יחידות ארגוניות חדשות.

פיתוח ושיפור תהליכי עבודה באמצעות גיבוש מדדי הצלחה, שיפור עבודת צוות ופיתוח צוות הנהלה.

הגברת שיתוף הפעולה בין יחידות בעירייה ומחוצה לה.

פיתוח מנהלים, כולל יצירה והפעלה של פורומים עירוניים וברמת העיר.

פיתוח הדרכה הנגזרת מתהליכי פיתוח ארגוני.

פיתוח תשתיות ידע וערכות הדרכה.

פיתוח תכניות, כלים ותורות ברמה הארצית, לטובת כלל המערכת המוניציפאלית.

 

 

ליווי תהליכי שינוי

 

את תהליך ליווי השינוי ביחידות השונות, מנחים מספר עקרונות:

 

הידע הדרוש לשינוי קיים בתוך הארגון.

 הובלת השינוי היא פנימית ומבוצעת על ידי מנהל הפרויקט / היחידה.

התהליך מבוסס על שיתוף בין מנהל היחידה, השותפים הרלוונטיים לתהליך, המפעם ויועץ חיצוני מתחום מדעי

   ההתנהגות והניהול או מאמן בעל התמחות מוניציפאלית.

הפיתוח מותאם באופן ייחודי לעירייה.

בסיום התהליך, הידע נשאר בארגון. התהליך מקנה כלים להמשך עצמאי של התהליך ואין צורך ביועץ או מאמן קבוע.

האחריות על תחום התוכן וההחלטות המתקבלות היא של מנהל היחידה או הפרויקט. היועץ או המאמן החיצוני משמש

   מומחה לתהליכי שינוי ואינו מומחה תוכן.

הפרויקט נועד לשיפור התפקוד של הארגון בתוך מסגרות תקציב וכוח אדם קיימות.

 

 

תהליך ליווי הפרויקט

 

שלבי עבודת המפעם בתהליך ליווי של פרויקט :

 

1. איתור צרכים

    איתור צרכי המנהלים או האגפים במהלך הכנת תכניות עבודה שנתיות. האיתור נעשה ביוזמת המפעם או בעקבות פניה

    של מנהל היחידה אל המפעם בבקשת ליווי.

 

2. טרום אבחון

    פגישה עם מנהל הפרויקט וגורמים עירוניים רלוונטיים נוספים.

    • מיקוד מטרות הפרויקט: עבודה פנימית ודיאלוג עם המנהל.

    החלטה לגבי רכז לפרויקט: סיוע באגף למוביל הפרויקט.

     בחינת הכלים המתאימים למטרות (יעוץ, אימון, הדרכה וכדומה).

    בחינה עם מנהל הפרויקט האם ישנו כלי, מודל, שיטה או יועץ הידועים והמוכרים לו ואשר באמצעותם הוא מעדיף

      לקדם את מטרות הפרויקט.

 

3. הכנות ארגוניות

    הכנת מסמך פניה ליועצים או חברות ייעוץ לקבלת הצעה וקיום פגישות עמם על מנת להציג בפניהם את מטרות הפרויקט.

     סיוע למנהל הפרויקט בבחינת ההצעות.

    קיום דיאלוג עם היועצים להבהרת ההצעות, הצרכים, האילוצים ועוד.

    • דאגה לאישורים הנדרשים (אישור הגזברות, ועדה למסירת עבודות תכנון, ועדת הכספים, אישור המועצה) ולחתימת חוזה.

 

4. התנעה

    פגישת התנעה כוללת את נציג מפעם ירושלים, מנהל הפרויקט בעירייה, רכז הפרויקט בעירייה והיועץ הנבחר.

    במהלך הפגישה:

    מוקמת ועדת היגוי בראשות מנהל הפרויקט.

    מתקבלת החלטה על צעדים אופרטיביים.

    נקבעים לוחות זמנים וקבלת אחריות.

    נקבע לוח זמנים לפגישות נוספות של הצוות ושל ועדת ההיגוי.

    כשבועיים לאחר פגישת ההתנעה, קיום פגישה נוספת שמטרתה קביעת מדדים ליעדי הפרויקט.

    בפגישה משתתפים: מנהל הפרויקט, רכז הפרויקט, היועץ המלווה והמפעם.

 

5. ביצוע הפרויקט

    מנהל הפרויקט מוביל את הפרויקט תוך אחריות על התהליך, ובליווי מפעם ירושלים למעקב אחר התקדמותו.

    הליווי מותאם לאופי הפרויקט ולצרכיו, ומתבטא בדרך כלל בפעילויות הבאות:

    • קיום פגישות מעקב תקופתיות עם המנהל והיועץ בהתאם לצורך.

    מעקב אחר יישום החלטות שסוכמו.

    השתתפות בועדות ההיגוי השוטפות.

    • סיוע לפתרון משברים אם ישנם והתמודדות עם קונפליקטים.

    מעקב כספי.

    סיוע לקיום מפגשים סדנאיים עם העובדים והמנהלים.

    פיתוח תכניות הנגזרות מהתהליך ותומכות בו.

    פעולות נוספות הנדרשות על מנת לקדם את הפרויקט.

     קיום פגישת סיכום בסיום הפרויקט וכתיבת מסמך סיכום בשיתוף עם היועץ.

 

 

פרויקטים בעיריית ירושלים

 

מפעם ירושלים בשיתוף מנהל משאבי אנוש המחלקה להדרכה מלווה באופן שוטף את כל יחידות העירייה ומסייע להן על פי

צורך להשיג את יעדיהן ולשפר את ביצועיהן.

 

בשנים 2013- 2012 קיבלו למעלה מ-50 מנהלים בכירים בעירייה אימון אישי וליווי באמצעות המפעם. בנוסף ביצעה העירייה

באמצעות המפעם למעלה מ-20 פרויקטים לפיתוח ושינוי ארגוני ביחידות השונות, הפעילה תכניות לפיתוח מנהלים ופיתחה

תשתיות ידע וערכות הדרכה. להרחבה