חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

מצגות

  דיני ההקפאה - עוד אילנה בראף
  מסגרת נורמטיבית - עוד עופר שפיר
  חיוב רטרואקטיבי ותיקון שומה - עוד רון חמד
  מיהות החייב בארנונה - עוד רון חמד
  דיון בפני ועדת הערר של הארנונה- עוד ערן פייביש
  חוזר מנכל - מוסד מתנדב 1999
  חוזר מנכל פטור לפי סעיף 5ז
  חלוקה לסיווגים וקביעת שיעורי הארנונה - עוד ערן פייביש
  מצגת תביעות השבה- עוד נעמה כליף חזרתי
  נוהל משרד הפנים - מוסד מתנדב
  סעיף 10 לנוהל מוסד מתנדב לשירות הציבור
  פטור מארנונה - עוד נעמה כליף-חזרתי
  פקודת מסי עירייה ומסי ממשלה פיטורין
  קריטריונים לפטור לפי סעיף 5ז - מוסד רפואי
  תיקון חוזר מנכל פטור למוסד מתנדב - הגוף המוסמך בעירייה ועדת הנחות או תמיכות
  תיקון נוהל מוסד מתנדב קריטריון מס 5
  הנחות בארנונה - עוד משה וקנין
  הרצאה בנושא גבייה מינהלית של ארנונה - עו"ד רון חמד
  אגרות והיטלי פיתוח - עוד אילנה בראף שניר
  מצגת גבייה משפטית-עוד רון חמד
  אגרת שמירה ופסולת עסקית - עוד יונת דיין
  התקנת חוקי עזר מוניציפאליים בדבר פיתוח שצפ - עוד עופר שפיר
  חוק עזר לגן יבנה (שטחים פתוחים) - עוד עופר שפיר
  נוהל לחישוב היטל למימון פיתוח שצפ - עוד עופר שפיר
  נוהל שטחים ציבוריים פתוחים- עוד עופר שפיר