חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

מצגות

  מערכות מידע מתקדמות - שי זנדני
  מסגרת עסקית לממשל וניהול של טכנולוגיית מידע ארגונית
  גילוי דעת 82 - ראיות ביקורת
  גילוי דעת 92 - אחריות המבקר לשקול אפשרות קיומה של תרמית במסגרת ביקורת דוחות כספיים
  גילוי דעת 93 - הבנה של הגוף המוקר וסביבתו והערכת סהסיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית
  תקן ביקורת 98 - בדבר נהלי המבקר במענה לסיכונים שהוערכו
  גילוי דעת 66 - הנחיות ליישום תקני ביקורת בסביבה של מערכת מידע ממוחשבת
  גילוי דעת 94 - שיקולי ביקורת הקשורים לגופים מבוקרים המשתמשים בלשכות שירות.
  גילוי דעת 95 - הנחיות ליישום תקני ביקורת בסביבה של סחר רלקטרוני (E-COMMERCE)
  תקן ביקורת 96 - בדבר שימוש בעבודת מומחה
  תקן 1001 לביקורת והבטחה. 1001 - אמנת ביקורת
  תקן 1002 לביקורת והבטחה של מערכות מידע - אי-תלות ארגונית
  תקן 1003 לביקות והבטחה של מערכות מידע - אי תלות מקצועית
  תקן 1004 לביקות והבטחה של מערכות מידע - צפי סביר
  תקן 1005 לביקות והבטחה של מערכות מידע - הקפדה מקצועית הולמת
  תקן 1006 לביקות והבטחה של מערכות מידע - מומחיות
  תקן 1007 לביקות והבטחה של מערכות מידע - טענות
  תקן 1008 לביקות והבטחה של מערכות מידע - קריטריונים
  תקן 1201 לביקות והבטחה של מערכות מידע - תכנון התקשרויות
  תקן 1202 לביקות והבטחה של מערכות מידע - הערכת סיכונים בתכנון
  תקן 1203 לביקות והבטחה של מערכות מידע - ביצוע ופיקוח
  תקן 1204 לביקות והבטחה של מערכות מידע - מהותיות
  תקן 1205 לביקות והבטחה של מערכות מידע - ראיות
  תקן 1206 לביקות והבטחה של מערכות מידע - שימוש בעבודה של מומחים אחרים
  תקן 1207 לביקות והבטחה של מערכות מידע - אי סדרים ומעשים לא חוקיים
  תקן 1401 לביקות והבטחה של מערכות מידע - דיווח
  תקן 1402 לביקות והבטחה של מערכות מידע - פעילות מעקב
  הנחיות ליישום תקני ביקורת בסביבה של מערכת מידע ממוחשבת - דורון רוזנבלום
  מערכות מידע בשילטון המקומי - אורן חכם
  אבטחת מידע - מלכה דרור
  ניהול סיכונים במערכות מידע בשלטון המקומי - משה מזרחי
  עקרונות היעילות והחיסכון כמדד לביקורת
  היבטי ניהול יחידת מערכות מידע
  הכשרה למבקרים - ביקורת מערכות מידע
  ניהול טכנולוגיית המידע
  ניהול סיכוני אבטחת מידע
  תהליך ביצוע ביקורת מערכות מידע
  שימוש בכלים ממוחשבים לבדיקת מערכות מידע
  פשעי מחשב - הרצל כהן